top of page

© 2017, Marlena A. Hubičková & Yoel Tordjman

Individuální sezení - dohoda o spolupráci

 • Důvěrnost sdělení

Informace sdělené v průběhu konzultací považuji za důvěrné. Výjimkou jsou situace, kdy by klient(-ka) ohrožoval(-a) na životě sám sebe nebo druhé. Dále situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů).

 • Limity spolupráce

Lze dosáhnout jen takového cíle, který je v dané situaci reálný s ohledem na životní podmínky klienta(-ky) a jeho vývoj. Klient přebírá zodpovědnost za společnou práci a její účinky ve svém životě a za jejich integraci. Bude-li potřeba, vyhledá další pomoc a bude pokračovat v procesu.

V případě, že klient v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením spolupráce informovat mne o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby.

 • Ukončení dlouhodobé spolupráce

Klient(-ka) má právo kdykoli od spolupráce odstoupit. V případě dlouhodobého procesu se však zavazuje své rozhodnutí v předstihu oznámit.

 • Zrušení konzultace

Odvolání konzultace je možné učinit nejpozději 24h před začátkem sezeni. Pokud se tak nestane, má terapeut nárok na úhradu konzultace v plné výši sjednané ceny.

Jakýkoliv kontrakt vytvořeny mezi mnou a klientem je závazny pro obě strany,

nezávisle na tom, jestli je ústní nebo písemný.

Podmínky účasti na seminářích a konstelacích traumatu

Kotva 1
 • Výběr konstelace se děje na místě bez předem určeného pořadí

 

 • Jasně formulovaný záměr Vám pomůže, aby se Vaše konstelace postavila

 

 •  Akce je na celý víkend a nelze se ji zúčastnit pouze na část

 

 • Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení

 

 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací

 

 • Těhotným ženám nedoporučuji práci formou konstelací traumatu

 

 • Semináře i konstelace nejsou náhražkou za lékařskou nebo psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Oznamovací povinost platí pro případnou dřívější drogovou závislost účastníka.

 

 • Semináře jsou formou osobního rozvoje a duchovní terapie a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři jsou vyloučeny

Kotva 2
 • Facebook Social Icon
bottom of page